Przeprowadzamy szczegółowe audyty podatkowe dla firm z Łodzi i województwa łódzkiego.

Co to jest audyt podatkowy?

Audyt podatkowy to badanie zdarzeń gospodarczych, które mogą mieć wpływ na powstanie i zakres obowiązku podatkowego. Efektem dokładnie przeprowadzonej analizy rozliczeń podatkowych jest sporządzony przez doradcę podatkowego pisemny raport.

Zakres audytu podatkowego

Raport powstały w wyniku przeprowadzenia audytu podatkowego zawiera między innymi:

  • identyfikację ewentualnych zaległości,
  • identyfikację oszczędności podatkowych,
  • wskazanie ryzyk podatkowych,
  • minimalizację skutków finansowych błędnych działań,
  • usunięcie powstałych nieprawidłowości,
  • uniknięcie sankcji karno-skarbowych oraz podatkowych.

Usługa audytu podatkowego może mieć charakter doraźny lub też przybrać formę stałego zlecenia realizowanego przez doradcę podatkowego w ustalonych z klientem odstępach czasu. Dzięki sporządzanym periodycznie raportom, które stanowią dla zarządu istotną informację co do stanu rozliczeń podatkowych firmy, przyczyniamy się do trwałej poprawy bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej.

Rodzaje audytów podatkowych

Na życzenie klienta nasza kancelaria podatkowa może przeprowadzić:

  • wstępny audyt podatkowy, który określi obszary ryzyka podatkowego firmy,
  • szczegółowy audyt podatkowy, który dotyczy wybranego podatku lub zagadnienia,
  • kompleksowy audyt podatkowy, który jest kompleksowym badaniem sfery zobowiązań podatkowych firmy,
  • audyt kontraktowy, który polega na analizie wszelkich umów zawartych w przedsiębiorstwie pod kątem bezpieczeństwa podatkowego i skutków podatkowych.

Cena audytu podatkowego

Cena przeprowadzenia audytu podatkowego zależy od zakresu potrzebnych prac i stopnia ich skomplikowania. Każdorazowo doradca podatkowy przeprowadzi wstępny kosztorys i wskaże koszt wykonania audytu podatkowego. W zależności od wyboru zlecającego audyt, umowa na wykonanie audytu podatkowego może zawierać zamkniętą cenę końcową lub cenę wynikającą z rozliczenia czasu pracy.