Doradca podatkowy w Łodzi

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy to badanie zdarzeń gospodarczych, które mogą mieć wpływ na powstanie i zakres obowiązku podatkowego. Efektem dokładnie przeprowadzonej analizy rozliczeń podatkowych jest sporządzony przez doradcę podatkowego pisemny raport.

W tym artykule

Co to jest audyt podatkowy?

Audyt podatkowy to usługa, która pozwala na wewnętrzną weryfikację prowadzenia ewidencji podatkowej, deklarowania i rozliczania podatków w podmiocie gospodarczym objętym audytem. Ma on na celu określenie, czy działania z zakresu ewidencjonowania są zgodne z prawem i nie zawierają nieprawidłowości. Audyt podatkowy jest nową instytucją prawa podatkowego dotyczącą największych przedsiębiorców. Procedura audytowa powiązana jest z tzw. umową o współdziałanie i porozumieniem podatkowym, które to instytucje mają zachęcać dużych podatników do ścisłej współpracy z organami skarbowymi.

Zakres audytu podatkowego

Raport powstały w wyniku przeprowadzenia audytu podatkowego zawiera między innymi:

  • identyfikację ewentualnych zaległości,
  • identyfikację oszczędności podatkowych,
  • wskazanie ryzyk podatkowych,
  • minimalizację skutków finansowych błędnych działań,
  • usunięcie powstałych nieprawidłowości,
  • uniknięcie sankcji karno-skarbowych oraz podatkowych.

Usługa audytu podatkowego może mieć charakter doraźny lub też przybrać formę stałego zlecenia realizowanego przez doradcę podatkowego w ustalonych z klientem odstępach czasu. Dzięki sporządzanym periodycznie raportom, które stanowią dla zarządu istotną informację co do stanu rozliczeń podatkowych firmy, przyczyniamy się do trwałej poprawy bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej.

Rodzaje audytów podatkowych

Na życzenie klienta nasza kancelaria podatkowa może przeprowadzić:

  • wstępny audyt podatkowy, który określi obszary ryzyka podatkowego firmy,
  • szczegółowy audyt podatkowy, który dotyczy wybranego podatku lub zagadnienia,
  • kompleksowy audyt podatkowy, który jest kompleksowym badaniem sfery zobowiązań podatkowych firmy,
  • audyt kontraktowy, który polega na analizie wszelkich umów zawartych w przedsiębiorstwie pod kątem bezpieczeństwa podatkowego i skutków podatkowych.

Cena audytu podatkowego

Cena przeprowadzenia audytu podatkowego zależy od zakresu potrzebnych prac i stopnia ich skomplikowania. Każdorazowo doradca podatkowy przeprowadzi wstępny kosztorys i wskaże koszt wykonania audytu podatkowego. W zależności od wyboru zlecającego audyt, umowa na wykonanie audytu podatkowego może zawierać zamkniętą cenę końcową lub cenę wynikającą z rozliczenia czasu pracy.

Masz pytanie w sprawie podatków?

Udzielamy porad i opinii z zakresu prawa podatkowego i księgowości. Analizujemy sprawy podatkowe planując i optymalizując podatki Zajmujemy się sprawami trudnymi i beznadziejnymi.

ZOBACZ RÓWNIEŻ
Podatek od darowizny

Podatek od darowizny

Doradzimy jak najkorzystniej opodatkować darowiznę oraz z jakich ulg i zwolnień możesz skorzystać. Wypełnimy za Ciebie zeznania podatkowe i w razie potrzeby będziemy reprezentować Cię w urzędzie skarbowym.
Księgowość dla lekarzy

Księgowość dla lekarza

Przejmujemy na siebie prowadzenie księgowości w gabinetach lekarskich, przychodniach oraz osób samozatrudnionych jako pielęgniarki, ratownicy medyczni i rehabilitanci.

Planowanie i konsultacje podatkowe

Doradzamy, wydajemy opinie i wyjaśniamy zawiłości prawa podatkowego i księgowości. Wskazujemy optymalne formy opodatkowania dla prowadzonej działalności.