Doradca podatkowy w Łodzi

Kontrola podatkowa i celno-skarbowa

Kontrola podatkowa i celno-skarbowa nie musi wiązać się ze stresem jeśli reprezentuje cię doradca podatkowy. Podejmowane przez nas działania mają na celu pełną ochronę praw podatnika oraz dbanie o przestrzeganie procedur przez organ kontrolny.

W tym artykule

Co to jest kontrola celno-skarbowa, czyli kontrola podatkowa

Do 2017 roku rozliczenia podatkowe mogły zostać zweryfikowane podczas kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej. Od 1 marca 2017 r. kontrola skarbowa, została zastąpiona kontrolą celno-skarbową.

Kontroli celno-skarbowej podlegają wszyscy przedsiębiorcy obowiązani do przestrzegania przepisów prawa (art. 57 ustawy o KAS). Kontrolą może być objęta każda osoba, która wykonuje czynności opodatkowane lub inne czynności mające znaczenie w świetle prawa podatkowego oraz istnieje prawdopodobieństwo, że takie czynności może wykonywać. Kontroli podlegać mogą także osoby, które nie zarejestrowały działalności gospodarczej lub też nie zgłosiły się do obowiązku podatkowego (brak zgłoszenia podatkowego).

Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje z urzędu, co do zasady na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Datą wszczęcia kontroli celno-skarbowej jest dzień doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Jednak w przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy oraz okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej, jest ona wszczynana na podstawie okazywanej legitymacji służbowej.

Przebieg kontroli podatkowej

W przypadku kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego, czyli standardowej kontroli w podatkach dochodowych, od towarów i usług, akcyzowym i od kopalin, podatnik ma 14 dni od daty wszczęcia kontroli celno-skarbowej na złożenie korekty deklaracji/zeznania w zakresie objętym kontrolą. Po tym terminie korekta jest nieskuteczna prawnie.

W zależności od przedmiotu kontroli celno-skarbowej kończy się ona wydaniem wyniku kontroli lub sporządzeniem protokołu. Wynik kontroli sporządza się jeśli kontrola celno-skarbowa prowadzona była w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego. Doręczenie wyniku kontroli kończy kontrolę celno-skarbową (art. 82 ust. 1 ustawy o KAS), a kontrolowany może w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli skorygować w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową uprzednio złożoną deklarację podatkową. Korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed doręczeniem postanowienia o przekształceniu zakończonej kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe, nie wywołuje skutków prawnych.

Współpraca z Kancelarią Podatkową Aleksandra Kurczewska podczas czynności kontrolnych odciąża kontrolowanego w kontaktach z administracją podatkową, jak również minimalizuje ryzyko popełnienia błędu niosącego negatywne skutki podatkowe poprzez wykorzystanie wszelkich praw podatnika gwarantowanych przez przepisy.

Co jest celem kontroli podatkowej?

Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (art. 281 § 2 O.p.) Kontrola podatkowa przeprowadzana jest przez pracowników urzędu skarbowego. Kontrolujący badają zgodność stanu faktycznego z deklaracjami przesłanymi do urzędu skarbowego oraz aktualnym stanem prawnym. Co do zasady, prowadzenie czynności kontrolnych powinno zostać poprzedzone zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. W wyjątkowych przypadkach, na przykład gdy prowadzona kontrola dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku VAT, organ może wszcząć kontrolę bez zawiadomienia. Zakończenie kontroli następuje poprzez doręczenie protokołu kontroli. W przypadku, gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami protokołu ma prawo do złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień wraz z wnioskami dowodowymi w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu.

Należy pamiętać, że to na organie prowadzącym kontrolę ciąży ciężar dowodowy oraz obowiązek podjęcia wszelkich działań mających na celu rzetelne i pełne zbadania wszelkich okoliczności faktycznych sprawy. Mimo tego, wielkie znaczenie dla wyniku kontroli ma aktywny udział podatnika na każdym etapie postępowania. W ten sposób podatnik ma realną możliwość obrony swoich interesów na przykład poprzez pilnowanie, czy organ kontrolny przestrzega procedur kontroli.

Reprezentacja podatnika podczas kontroli

Doradca podatkowy Aleksandra Kurczewska reprezentuje swoich klientów podczas kontroli i bada czy jej zakres jest zgodny z przepisami oraz czy prawidłowe jest umocowanie kontrolujących do przeprowadzania działań kontrolnych. Kancelaria składa w imieniu Podatnika wyjaśnienia na żądanie organów kontrolnych, sporządza pisma w celu zajęcia stanowiska, co do zebranego materiału dowodowego, uczestniczy przy przeprowadzanych czynnościach dowodowych oraz sama składa wnioski dowodowe.

Nieważne w jakim momencie kontroli podatkowej lub celno-skarbowej znalazło się Państwa przedsiębiorstwo:

  • czy dopiero doręczono zawiadomienie o planowanej kontroli,
  • czy pracownik urzędu skarbowego jest już w firmie i wszczął czynności kontrolne przeglądając dokumenty i rozmawiając z osobami odpowiedzialnymi za księgowość,
  • czy urząd skarbowy wydał już decyzję i mija termin zapłaty podatku,

w każdym z tych przypadków możemy pomóc, starając się zminimalizować straty.

Im szybciej zdecydujecie się Państwo na konsultacje z profesjonalnym doradcą podatkowym, tym lepiej, ale nawet nawet gdy decyzja została wydana i sytuacja wygląda na beznadziejną, nadal możemy działać.

Nadal można przedstawiać kolejne dowody i okoliczności, prowadzące ostatecznie do uniknięcia zapłaty. Trzeba użyć właściwych argumentów i wykorzystać wszystkie możliwe procedury, aby bronić swoich praw.

Zakończenie kontroli podatkowej

Po zakończeniu czynności kontrolnych, kancelaria zapoznaje się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli skarbowej, po czym składa do niego ewentualne zastrzeżenia oraz gdy zachodzi taka konieczność, wnosi o przeprowadzenie uzupełniających dowodów.

Kontrola podatkowa nie musi wiązać się ze stresem. Wieloletnie doświadczenie pracowników Kancelarii podatkowej Aleksandra Kurczewska połączone z posiadaną dogłębną, specjalistyczna wiedzą w zakresie postępowania kontrolnego i podatkowego pozwala na skuteczną i profesjonalną reprezentację podatnika przed organami w trakcie czynności kontrolnych oraz jeśli do tego dojdzie, na dalszych etapach postępowania podatkowego – przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Masz pytanie w sprawie podatków?

Udzielamy porad i opinii z zakresu prawa podatkowego i księgowości. Analizujemy sprawy podatkowe planując i optymalizując podatki Zajmujemy się sprawami trudnymi i beznadziejnymi.

ZOBACZ RÓWNIEŻ
Podatek od spadku

Podatek od spadku

Wskażemy jak opodatkować spadek oraz z jakich ulg i zwolnień możesz skorzystać. Wypełnimy za Ciebie zeznania podatkowe i w razie potrzeby będziemy reprezentować Cię w urzędzie skarbowym.
Podatek od darowizny

Podatek od darowizny

Doradzimy jak najkorzystniej opodatkować darowiznę oraz z jakich ulg i zwolnień możesz skorzystać. Wypełnimy za Ciebie zeznania podatkowe i w razie potrzeby będziemy reprezentować Cię w urzędzie skarbowym.

Planowanie i konsultacje podatkowe

Doradzamy, wydajemy opinie i wyjaśniamy zawiłości prawa podatkowego i księgowości. Wskazujemy optymalne formy opodatkowania dla prowadzonej działalności.