Obsługujemy podatników z Łodzi, województwa łódzkiego i terenu całej Polski, którzy zdecydowali się na prowadzenie fundacji.

Coraz częściej podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce decydują się na założenie fundacji. Fundacja jako forma prowadzenia działalności może być świetnym sposobem na sukcesję majątkową, a w razie problemów, może chronić majątek przed wierzycielami.

Jako że dochód wypracowywany w ramach działalności gospodarczej fundacji może zostać przeznaczony na pokrycie kosztów jej funkcjonowania i realizację celów statutowych, fundacja w praktyce może nie płacić podatku dochodowego od swojej działalności. Wolne od podatku są bowiem dochody podatników, których celem statutowym jest na przykład działalność oświatowa, naukowa, czy związana z ochroną środowiska. Fundator ma więc dużą swobodę w gospodarowaniu środkami fundacji. Polskie prawo podatkowe odnoszące się do fundacji nie narzuca obowiązku ograniczenia działalności do celów statutowych. Prawo do ulgi podatkowej nie jest uzależnione od skali działalności gospodarczej, a od celu wydatków pokrywanych z uzyskanych przychodów (przeznaczenia przychodów na działalność statutową fundacji).

Warto mieć na uwadze fakt, że wnoszenie środków finansowych i praw majątkowych do fundacji prawa polskiego w drodze darowizny jest wolne od podatku od spadków i darowizn.