Księgowość w Łodzi

Księgowość w firmie transportowej

Księgowość dla firmy transportowej – sprawnie, fachowo i z dbałością o minimalizację obciążeń podatkowych. Zespół Kancelarii Podatkowej Aleksandry Kurczewskiej od wielu lat obsługuje firmy transportowe w zakresie rozpoczynania działalności, prowadzenia księgowości i doradztwa podatkowego. Naszymi klientami są zarówno małe jednoosobowe firmy, jak i większe, również zajmujące się transportem międzynarodowym – przede wszystkim z Łodzi, ale i z całej Polski. Gwarantujemy profesjonalizm i osobisty kontakt z księgową oraz doradcą podatkowym.

W tym artykule

Kancelaria Kurczewska Podatki od wielu lat świadczy kompleksową obsługę księgową na rzecz przedsiębiorstw transportowych z Łodzi i województwa łódzkiego. Obsługujemy zarówno małe jednoosobowe firmy, jak i większe, również zajmujące się transportem międzynarodowym. Mając duże doświadczenie w obsłudze takich firm, usługi świadczymy fachowo, efektywnie i z dbałością o bezpieczeństwo prawne klientów. W przypadku obsługi przedsiębiorstw transportowych, niewiele może nas zaskoczyć – znamy obowiązujące przepisy prawa i wiemy, jak je stosować. Potwierdzają to wyniki kontroli u naszych klientów.

Co obejmuje obsługa księgowa w firmie transportowej

Zakres obsługi księgowej w przedsiębiorstwie transportowym zależy w dużej mierze od wielkości, zakresu i organizacji działalności. Obsługa taka obejmuje szereg czynności związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych, kontrolą finansów oraz obliczaniem podatków związanych z działalnością gospodarczą:

 • prowadzenie ewidencji księgowej – księgowanie dokumentów, takich jak zakupy, sprzedaż, koszty dojazdów, wynagrodzenia i delegacje pracowników i wiele innych;
 • przygotowywanie miesięcznych zestawień przychodów i kosztów oraz przekazywanie danych w celu rozliczenia podatków;
 • kontrola finansowa – bieżące monitorowanie wydatków i przychodów, wyliczanie wskaźników w celu kontrolowania stanu finansowego i planowania przyszłej działalności; w zakres usługi niekiedy wchodzi również analiza bieżącej sytuacji finansowej, prognozowanie przyszłych dochodów i wydatków oraz weryfikacja wykorzystania budżetu;
 • zarządzanie płatnościami – kontrola płatności, zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz; obejmuje to prowadzenie ewidencji płatności, weryfikację terminów płatności, analizę bilansu płatności oraz monitorowanie należności i zobowiązań;
 • analiza kosztów – określenie kosztów działalności, takich jak koszty osobowe, leasingi, zakup i naprawa sprzętu, a także określenie marży zysku.

W przypadku przedsiębiorstwa transportowego, dochodzą usługi specyficzne dla branży:

 • ewidencja czasu pracy kierowców – to jedno z kluczowych wyzwań w firmie transportowej; prowadząc księgowość i dokonując rozliczeń podatkowych firmy lub jej właścicieli ściśle współpracujemy z podmiotami specjalizującymi się w rozliczaniu czasu pracy kierowców;
 • zwrot podatku VAT z zagranicy – jeśli zachodzi potrzeba uzyskania zwrotu podatku VAT z zagranicy, współpracujemy z doradcami, którzy pomagają odzyskać VAT zapłacony przez kierowców podczas trasy zagranicznej; takie zwroty mogą dotyczyć paliwa, noclegu czy opłat autostradowych;
 • pomoc w przypadku kontroli Inspekcji Transportu Drogowego lub Inspekcji Pracy.
 • rozliczanie dotacji unijnych dla branży transportowej – jeśli firma transportowa korzysta ze środków w ramach dotacji unijnych, nasza kancelaria pomaga w rozliczeniu pozyskanych środków.

W zależności od formy prawnej i systemu księgowego stosowanego w konkretnej firmie zajmujemy się:

 • prowadzeniem księgowości w formie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
 • prowadzeniem księgowości w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzeniem księgowości w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • sporządzaniem deklaracji podatkowych,
 • obsługą w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług,
 • sporządzaniem sprawozdań finansowych,
 • pomocą w sporządzeniu dokumentacji dotyczącej pozyskiwania kredytów bankowych i środków unijnych,
 • opracowywaniem dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, obsługę rozszerzamy o kolejne usługi:

 • przygotowywanie wniosków o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • pomoc podczas kontroli organu podatkowego (urzędu skarbowego),
 • reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniu podatkowym,
 • reprezentowanie przedsiębiorcy w sporze z organem podatkowym przed sądem administracyjnym.
Księgowość w firmie transportowej

Księgowość w firmie transportowej

Księgowanie tras w firmie transportowej

Prowadząc księgowość w firmie transportowej – zarówno w postaci ksiąg rachunkowych, jak i podatkowej księgi przychodów i rozchodów – staramy się dostarczyć przedsiębiorcom jak najwięcej danych analitycznych, będących podstawą optymalizacji rentowności. Jeśli zachodzi taka potrzeba, w księgowości grupujemy przychody i koszty według tras, jakie wykonują kierowcy. Przykładem takich kosztów, które mają wpływ na rentowność są:

 • opłaty VIA-TOLL (różne w różnych krajach),
 • różnice w zużyciu paliwa wynikające z ukształtowania terenu,
 • ceny paliwa,
 • koszty pracy pracownika związane np. z przepisami dotyczącymi wynagrodzenia minimalnego w poszczególnych krajach.

Pogrupowanie tych kosztów według poszczególnych tras pozwala na przeanalizowanie, które kierunki spedycji są najbardziej opłacalne i jakie zlecenia powinny być przyjmowane, aby maksymalizować zyski.

W naszej Kancelarii otrzymasz pełną obsługę księgową i kadrowo-płacową pracowników niebędących kierowcami (kierowców rozliczają współpracujące z nami firmy), na podstawie dostarczonych dokumentów wyliczamy podatki i składki ZUS oraz przygotowujemy listy płac dla pracowników biurowych i kadry zarządzającej. O kwotach do wpłaty poinformujemy Cię drogą mailową lub poprzez SMS, a w razie potrzeby będziemy reprezentować Cię przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

Korzystając z naszych usług uzyskasz wsparcie doradcy podatkowego w zakresie swojego biznesu i zaoszczędzisz czas, a Twoje podatki obliczone zostaną w terminie.

Jakie rodzaje przedsiębiorstw transportowych obsługujemy w Kancelarii Kurczewska Podatki

Specjaliści od księgowości z Kancelarii Kurczewska Podatki obsługują w zasadzie wszystkie rodzaje przedsiębiorstw transportowych:

 • indywidualne usługi transportowe – świadczone w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej;
 • spółki osobowe – zwykle niewielkie przedsiębiorstwa, w których usługi transportowe świadczone są przez grupę kierowców działających wspólnie;
 • przedsiębiorstwa transportowe w formie spółek kapitałowych – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne zajmujące się zaawansowanymi usługami transportowymi, logistycznymi i magazynowymi.

Pomoc w wyborze optymalnej formy prawnej dla firmy transportowej

Doradcy podatkowi i prawnicy z Kancelarii Kurczewska Podatki pomagają wybrać optymalną formę prawną prowadzenia działalności, doradzają w sprawie formy opodatkowania i sposobu rozliczenia zysków. Najczęściej spotykanymi formami prawnymi dla firm transportowych są:

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) – forma działalności gospodarczej, w której przedsiębiorca prowadzi działalność na własny rachunek. Właściciel firmy jest osobą fizyczną i odpowiada za długi firmy swoim majątkiem.
 • Spółka cywilna (S.C.) – to najprostsza forma spółki osobowej, sposób prowadzenia działalności gospodarczej najczęściej przez co najmniej dwie osoby fizyczne, które dokonują wkładów w postaci pieniężnej lub rzeczowej, a także pracy lub know-how. W wyniku zawarcia umowy spółki cywilnej tworzona jest wspólnota majątkowa, która nie posiada osobowości prawnej i działa na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
 • Spółka jawna (S.J.) – jest to osobowa, najprostsza forma spółki prawa handlowego podlegającej wpisowi do KRS, w której wspólnicy prowadzą działalność pod wspólną firmą, odpowiadając za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Każdy ze wspólników ma pełne prawo decydowania o sprawach spółki oraz jest równocześnie zobowiązany do wniesienia określonego wkładu do spółki. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną, czyli może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) – to kapitałowa spółka handlowa posiadająca osobowość prawną, która może być utworzona przez jednego bądź więcej wspólników. Założycielami sp. z o.o. mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby, a ich odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona do wartości wniesionych przez nich wkładów (udziałowcy spółki z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności własnym majątkiem za zobowiązania spółki). Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 5 000 zł.
 • Spółka akcyjna (S.A.) – to kapitałowa spółka handlowa, to forma prowadzenia działalności gospodarczej, w której udziały w spółce mogą być sprzedawane na giełdzie, a akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki (akcjonariusz ryzykuje jedynie utratą wniesionego wkładu). Wspólnikami spółki akcyjnej są akcjonariusze, którzy posiadają określoną liczbę akcji upoważniających do otrzymywania wyznaczonej części dywidendy. Do założenia spółki akcyjnej wymagany jest kapitał 100 000 złotych.
 • Spółka komandytowa (sp.k.) – jest osobową spółką handlową, która posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych, składa się z dwóch typów wspólników: komplementariusza i komandytariusza. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem, podczas gdy komandytariusz odpowiada tylko do wysokości tzw. sumy komandytowej.
 • Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) – jest osobową spółką handlową, nie ma osobowości prawnej, ma jednak zdolność prawną, czyli może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, oraz ma zdolność sądową. Spółka ta składa się z dwóch rodzajów wspólników: akcjonariuszy i komplementariuszy, którymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które mają zdolność prawną. Komplementariusz ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Minimalny kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej wynosi 50 000 zł.

Koszt prowadzenia księgowości w firmie transportowej

Zdajemy sobie sprawę, że świadczone w Kancelarii Kurczewska Podatki usługi na rzecz firm transportowych mają być nie tylko najwyższej jakości, ale również konkurencyjne cenowo. Od wielu lat optymalizujemy nasze własne koszty poprzez między innymi:

 • specjalizację – pracownicy kancelarii wykonują zadania ograniczone co do zakresu lub branży, dzięki czemu mogą je wykonywać szybciej i z mniejszym ryzykiem popełnienia błędu;
 • doświadczenie – obsługując klientów z branży transportowej od wielu lat, niewiele może nas zaskoczyć; zadania wykonywane są sprawnie i pewnie;
 • automatyzację – pracujemy na najwyższej klasy oprogramowaniu znacząco obniżającym pracochłonność oraz zmniejszającym szansę popełnienia błędów;
 • wysokie kwalifikacje – nasi pracownicy są specjalistami najwyższej klasy; ciągle inwestujemy w ich rozwój zawodowy.

Kalkulując koszty obsługi finansowo-księgowej świadczonej na rzecz firm transportowych, bierzemy pod uwagę takie czynniki jak:

 • wielkość działalności – im większa firma, tym zazwyczaj wyższe koszty związane z obsługą księgową, ze względu na większą liczbę transakcji i dokumentów do przetworzenia;
 • system rachunkowości – korzystanie z bardziej zaawansowanych systemów rachunkowości zwiększa koszty obsługi księgowej; prowadzenie ksiąg rachunkowych jest bardziej pracochłonne niż w przypadku podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • zakres działalności – przedsiębiorstwa zajmujące się wyłącznie prostymi usługami transportowymi na rynku krajowym wymagają mniejszego nakładu pracy przy obsłudze księgowej niż złożone przedsiębiorstwa transportowo-logistyczne działające w wielu krajach, świadczące poza spedycją również usługi magazynowe;
 • poziom złożoności księgowości – im bardziej skomplikowana księgowość, tym wyższe koszty obsługi finansowo-księgowej.

Po zapoznaniu się z wymienionymi powyżej parametrami, pracownik kancelarii określi cenę obsługi księgowej. W razie potrzeby, szczególnie jeśli zakres oczekiwanej przez klienta usługi jest trudny do oszacowania, oferujemy możliwość rozliczania się na podstawie rzeczywiście poświęconego czasu, a także hybrydowo – ryczałt za typowe usługi plus rozliczenie usług dodatkowych liczonych według rzeczywistej pracochłonności, przedstawianej w formie raportu.

Osobisty kontakt przedsiębiorcy z księgową

Cenimy sobie osobisty kontakt z klientami – człowiek z człowiekiem, a nie człowiek z ekranem komputera. Owszem, mamy również klientów spoza Łodzi, gdzie spotkanie przy kawie w kancelarii jest utrudnione, ale nawet w takich przypadkach zapewniamy osobę dedykowaną do obsługi wszystkich Państwa spraw. Do takiej osoby możecie Państwo w każdej chwili zadzwonić z prośbą o wyjaśnienia lub ze szczegółowymi dyspozycjami. Jeśli to my mamy pytania, zwykle to właśnie Państwa opiekun będzie się kontaktował.

Księgowość zespół Łódź

Jeśli macie Państwo bardziej skomplikowane pytania, szczególnie dotyczące planowania formy działalności, przekształceń czy związane z optymalizacją rozliczeń, do Waszej dyspozycji jest doradca podatkowy – Aleksandra Kurczewska.

Niekiedy przedsiębiorca potrzebuje pomocy doradcy podatkowego

W trudniejszych sprawach, związanych choćby z wyborem formy prawnej przedsiębiorstwa nasi klienci mogą liczyć na pomoc doświadczonego doradcy podatkowego – prawnika posiadającego obszerną wiedzę w zakresie prawa handlowego i prawa podatkowego.

Wybierz formę opodatkowania dochodów, uważaj na podatek VAT

Pamiętaj, aby wybrać formę opodatkowania, gdyż prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą lub będąc wspólnikiem w spółce cywilnej lub jawnej jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT. O wyborze formy opodatkowania możesz poinformować np. składając wniosek o wpis do CEIDG.

Do wyboru masz 3 formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

 • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32% od dochodu, czyli od różnicy pomiędzy przychodami i kosztami),
 • według stawki liniowej (stała stawka podatkowa 19% od dochodu, bez względu na wysokość dochodu),
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (stawka ryczałtu 5,5% od przychodu dla usług przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton lub 8,5% w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności do 2 ton).

W wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania dla firmy transportowej pomoże Ci doradca podatkowy. Jeśli nie dokonasz wyboru, automatycznie będziesz opodatkowany na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej.

W niektórych sytuacjach, oprócz podatku dochodowego i niezależnie od wybranej formy opodatkowania dochodów, będziesz musiał zarejestrować się do VAT i płacić podatek VAT. Nie masz obowiązku rejestracji do VAT, gdy:

 • twoja sprzedaż nie przekracza limitu 200 tys. zł rocznie w proporcji do okresu prowadzonej działalności,
 • sprzedajesz wyłącznie towary i usługi zwolnione z VAT.

Księgowość w firmie transportowej – cena

Dużo wysiłku wkładamy w zapewnienie konkurencyjnych cen naszych usług. Optymalizujemy koszty w kancelarii, twardo negocjujemy z dostawcami oprogramowania i sprzętu, ale na jednym nie oszczędzamy – na pensjach naszych ludzi. Chcemy, abyście mieli Państwo do czynienia z fachowcami najwyższej klasy, dostarczającymi usługi na najwyższym możliwym poziomie. Gwarantujemy rozsądne ceny, których wysokość każdorazowo ustalamy indywidualnie, na podstawie pracochłonności związanej z obsługą waszych spraw. Prosimy o kontakt.

Masz pytanie w sprawie podatków?

Udzielamy porad i opinii z zakresu prawa podatkowego i księgowości. Analizujemy sprawy podatkowe planując i optymalizując podatki Zajmujemy się sprawami trudnymi i beznadziejnymi.

ZOBACZ RÓWNIEŻ
Pomoc podczas kontroli podatkowej

Pomoc podczas kontroli podatkowej

Reprezentujemy klientów w trakcie kontroli organów podatkowych. Pilnujemy, by urzędnicy działali wyłącznie w ramach przysługujących im uprawnień.
Podatek od spadku

Podatek od spadku

Wskażemy jak opodatkować spadek oraz z jakich ulg i zwolnień możesz skorzystać. Wypełnimy za Ciebie zeznania podatkowe i w razie potrzeby będziemy reprezentować Cię w urzędzie skarbowym.
Podatek od darowizny

Podatek od darowizny

Doradzimy jak najkorzystniej opodatkować darowiznę oraz z jakich ulg i zwolnień możesz skorzystać. Wypełnimy za Ciebie zeznania podatkowe i w razie potrzeby będziemy reprezentować Cię w urzędzie skarbowym.