Doradca podatkowy w Łodzi

Doradca podatkowy w Łodzi

Doradcy podatkowi są  partnerami biznesowymi dla swoich klientów, którzy nie tylko księgują i analizują sprawozdania finansowe, ale także doradzają i wspomagają biznes w podejmowaniu decyzji.

W tym artykule

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego łączący kompetencje w zakresie prawa, rachunkowości i finansów.

Aby zagwarantować profesjonalizm i bezpieczeństwo klientów, doradcy podatkowi mają ustawowy obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przestrzegania zasad etyki zawodu, a wszelkie informacje uzyskane w związku ze świadczonymi usługami doradztwa podatkowego traktować jako ściśle poufne oraz zachować tajemnicę zawodową.

Kto to jest doradca podatkowy?

Najprościej mówiąc, doradca podatkowy ma być przewodnikiem dla swojego klienta i pomagać mu w zrozumieniu przepisów prawa podatkowego oraz w dokonywaniu rozliczeń podatkowych.

Zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz sposób organizacji i działania samorządu doradców podatkowych określa Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Ustawa w Art. 2 określa czynności obejmujące doradztwo podatkowe.

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1;
5) wykonywanie niezależnego audytu funkcji podatkowej, o którym mowa w art. 20zo § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i 1598).
1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do czynności wykonywanych na rzecz osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe oraz następców prawnych podatników, płatników lub inkasentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Art. 2 Ustawy o doradztwie podatkowym

Do świadczenia usług doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 uprawnieni są:

 1. osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych,
 2. adwokaci i radcowie prawni oraz
 3. biegli rewidenci.

Do świadczenia usług doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 uprawnieni są:

 1. osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych oraz
 2. adwokaci i radcowie prawni.

Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 są:

 1. osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych oraz
 2. biegli rewidenci.

Jak zostać doracą podatkowym?

Aby uzyskać uprawnienia doradcy podatkowego należy spełnić łącznie następujące warunki:

 1. mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. korzystać z pełni praw publicznych, 
 3. posiadać nieskazitelny charakter i swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
 4. posiadać wyższe wykształcenie,
 5. odbyć w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową,
 6. złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego,
 7. złożyć wniosek o wpis na listę doradców podatkowych nie później niż w okresie 3 lat od złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego,
 8. złożyć ślubowanie wobec przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych lub osoby przez niego upoważnionej spośród członków KRDP.

Z dniem dokonania wpisu na listę osoba wpisana nabywa prawo wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz używania tytułu „doradca podatkowy”. 

Tytuł „doradca podatkowy” podlega ochronie prawnej, co oznacza, że

Kto, nie będąc uprawniony, posługuje się tytułem doradcy podatkowego lub zawodowo wykonuje czynności doradztwa podatkowego podlega karze grzywy do 50 000 zł.       

– Art. 81 Ustawy o doradztwie podatkowym

W praktyce najważniejsze jest zdanie egzaminu na doradcę podatkowego.

Egzamin na doradcę podatkowego

Jeśli spełniasz warunki wymienione w pkt 1-4 powyżej, możesz złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego. Do wniosku musisz załączyć m.in.:

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • dyplom lub odpis dyplomu, który potwierdza wyższe wykształcenie,
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin w wysokości 900 zł (lub 600 zł za ponowny egzamin z części pisemnej lub ustnej).

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego można składać w terminie 30 dni od ogłoszenia informacji o miesiącu planowanego egzaminu przesyłając go na adres:

Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego
Ministerstwo Finansów
00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12

Egzamin odbywa się w formie pisemnej i ustnej. Część pisemna składa się z dwóch części, pierwsza trwa 100 minut i przeprowadzana jest w formie testu zawierającego 100 pytań z następujących dziedzin:

 • źródła prawa i wykładnia prawa,
 • analiza podatkowa,
 • podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego,
 • materialne prawo podatkowe,
 • postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne,
 • prawo dewizowe,
 • prawo karne skarbowe,
 • organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej,
 • rachunkowość,
 • ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych,
 • przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.

Druga część egzaminu pisemnego polega na sporządzeniu w imieniu klienta projektu wystąpienia do organu podatkowego albo do sądu i trwa 180 minut.

Warunkiem dopuszczenia do części ustnej egzaminu jest zdanie obydwu części egzaminu pisemnego. Część ustna polega na udzieleniu odpowiedzi na 10 losowo wybranych pytań.

Na stronie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego publikowane są wszystkie pytania, które mogą pojawić się na egzaminie na doradcę podatkowego.

Doradcy podatkowi w Łodzi

Według listy doradców podatkowych prowadzonej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, w dniu 14 września 2022 roku w regionie łódzkim zarejestrowanych było 508 doradców podatkowych. Interesy łódzkich doradców podatkowych reprezentuje Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych z zarządem w składzie:

 • dr hab. Dariusz Strzelec – Przewodniczący Zarządu,
 • Mirosława Fastyn – Zastępca Przewodniczącego Zarządu,
 • Aleksandra Kurczewska – Zastępca Przewodniczącego Zarządu,
 • Janusz Plichta – Skarbnik,
 • Dorota Chudzik – Sekretarz,
 • Inga Budzyńska – Członek Zarządu,
 • Maciej Plichta – Członek Zarządu,
 • Tadeusz Krawiec – Członek Zarządu.

Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych mieści się w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 132 lok. 5. Z biurem można skontaktować się telefonicznie pod numerami: +48 636 87 08 lub +48 723 570 516.

Doradca podatkowy Aleksandra Kurczewska

Doradca podatkowy Aleksandra Kurczewska wykonuje swój zawód od samego początku jego istnienia w Polsce (zawód powołany ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym). Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań podatkowychksięgowości.

Doradca podatkowy czy księgowy?

W przypadku usług doradztwa podatkowego sytuacja jest jasna – tylko wskazane zawody (doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni oraz biegli rewidenci) mają prawo do ich wykonywania. Zupełnie inaczej sprawa się ma z księgowością. Zgodnie z obowiązującem prawem, nie trzeba mieć żadnych kwalifikacji, żeby prowadzić księgowość. Formalnie nie jest potrzebna wiedza z dziedziny rachunkowości, wykształcenie prawnicze ani nawet znajomość aktualnego prawa podatkowego. Ewentualna weryfikacja tego, czy usługa księgowania została wykonana prawidłowo następuje dopiero wtedy, gdy w firmie pojawia się kontrola z urzędu skarbowego.

Decydując się na zlecenie prowadzenia księgowości u doradcy podatkowego mamy pewność, że jego kompetencje zostały zweryfikowane, obowiązuje go tajemnica zawodowa, a w razie ewentualnego sporu z fiskusem, może reprezentować swojego klienta przed sądem.

Aby ochronić klienta przed ewentualnymi błędami przy świadczeniu usług, doradcy podatkowi podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywanym zawodem. 

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków zawodowych określonych prawem, w tym za przestrzeganie zasad etyki zawodowej doradcy podatkowi ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną.

Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego

Przepisy Art. 37 Ustawy o doradztwie podatkowym jasno stanowią, że doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa. Obowiązek ten jest nieograniczony w czasie, trwa także po wygaśnięciu umowy z klientem oraz po zaprzestaniu wykonywania zawodu albo skreśleniu z listy doradców podatkowych. 

1. Doradca podatkowy jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu.

1a. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.

2. Doradca podatkowy nie może być przesłuchiwany jako świadek co do faktów i informacji, na które rozciąga się obowiązek, o którym mowa w ust. 1, chyba że został zwolniony od tego obowiązku w trybie określonym odrębnymi ustawami.

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych przez doradcę podatkowego oraz przez podmioty, októrych mowa wart.4 ust.1, wzakresie wykonywania przez te osoby czynności doradztwa podatkowego.

Art. 37. Ustawy o doradztwie podatkowym

Tajemnica zawodowa obowiązująca doradcę podatkowego jest podobna do tej, która wiążę również adwokatów i radców prawnych. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tajemnicę zawodową może uchylić niezawisły sąd.

§ 1. Osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub „poufne” lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji mogą odmówić zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek, chyba że sąd lub prokurator dla dobra wymiaru sprawiedliwości zwolni te osoby od
obowiązku zachowania tajemnicy, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Na postanowienie w tym przedmiocie przysługuje zażalenie.
§ 2. Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej lub statystycznej oraz tajemnicy Prokuratorii Generalnej, mogą być przesłuchiwane co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. W postępowaniu przygotowawczym w przedmiocie przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie decyduje sąd, na posiedzeniu bez udziału stron, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia wniosku prokuratora. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Art. 180. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego

Doradca podatkowy online

Wielu doradców podatkowych i klientów przekonało się do zalet udzielania konsultacji podatkowych online. Dzięki usłudze świadczonej online, klienci mogą wybrać doradcę podatkowego bez względu na swoje miejsce zamieszkania. W takim przypadku, najważniejszych kryterium wyboru specjalisty są jego kompetencje. Klientami doradcy podatkowego często są osoby mieszkające lub pracujące nie tylko na terenie całego kraju, ale nawet zagranicą. Konsultacje z doradcą podatkowym online, z możliwością połączenia wideo to doskonała wersja zamienna dla wizyt w kancelarii. W takim przypadku, dokumenty mogą być dostarczone do kancelarii przed połączeniem, tak żeby doradca mógł się do rozmowy przygotować. Usługi konsultacji podatkowych i księgowych online świadczone są przez doradcę podatkowego Aleksandrę Kurczewską.

Ile zarabia doradca podatkowy?

Wynagrodzenie doradcy podatkowego zależy od wielu czynników, z których najważniejszym są jego kompetencje. Poza tym, na wysokość zarobków doradcy podatkowego wpływ ma to, czy wykonuje zawód we własnej kancelarii, czy będąc zatrudnionym. Nie bez znaczenia ma miejsce wykonywania zawodu – zdecydowanie wyższe są wynagrodzenia w największych miastach – w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Gdańsku. Kolejnym czynnikiem jest specjalizacja i stopień skomplikowania podejmowanych zadań.

Według danych z badania wynagrodzeń w styczniu 2022, średnie wynagrodzenie (ściślej – medianą) doradcy podatkowego to 7240 zł brutto, a 50% badanych zarabia między 5980 a 8380 zł.

Ceny usług doradcy podatkowego

W odróżnieniu od zawodów prawniczych takich jak notariusze czy adwokaci, wysokość honorariów doradców podatkowych nie jest regulowana ustawowo. Ceny usług świadczonych przez doradców podatkowych negocjowane są indywidualnie z klientami, a ich wysokość zależy od czynników takich jak:

 • pracochłonności usługi,
 • liczby rozpraw przed sądem,
 • liczby czynności przed organami skarbowymi,
 • zakresu odpowiedzialności,
 • rodzaju ewidencji księgowej,
 • liczby dokumentów dotyczących sprawy.

Masz pytanie w sprawie podatków?

Udzielamy porad i opinii z zakresu prawa podatkowego i księgowości. Analizujemy sprawy podatkowe planując i optymalizując podatki Zajmujemy się sprawami trudnymi i beznadziejnymi.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Planowanie i konsultacje podatkowe

Doradzamy, wydajemy opinie i wyjaśniamy zawiłości prawa podatkowego i księgowości. Wskazujemy optymalne formy opodatkowania dla prowadzonej działalności.
Pomoc podczas kontroli podatkowej

Pomoc podczas kontroli podatkowej

Reprezentujemy klientów w trakcie kontroli organów podatkowych. Pilnujemy, by urzędnicy działali wyłącznie w ramach przysługujących im uprawnień.
Księgowość dla lekarzy

Księgowość dla lekarza

Przejmujemy na siebie prowadzenie księgowości w gabinetach lekarskich, przychodniach oraz osób samozatrudnionych jako pielęgniarki, ratownicy medyczni i rehabilitanci.