Pomoc podatkowa w Łodzi

Podatek od nieruchomości

Zespół Kancelarii Podatkowej Aleksandra Kurczewska prowadzi kompleksową obsługę rozliczeń podatków z tytułu dochodów z nieruchomości.

W tym artykule

Podatek od najmu i dzierżawy nieruchomości

Zarówno najem jak i dzierżawa mają charakter odpłatny, gdzie wynagrodzeniem jest czynsz.

Najem, który nie jest prowadzony w ramach działaności gospodarczej, ale ma charakter tzw. najmu prywatnego, stanowi odrębną kategorię źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, zarówno przychody uzyskane z poszczególnych umów najmu (dzierżawy), jak i koszty ich uzyskania podlegają sumowaniu, a dochód z tego źródła jest obliczany jako różnica pomiędzy sumą przychodów oraz sumą kosztów ich uzyskania i powinien zostać wykazany w zeznaniu rocznym.

Podstawowe problemy podatkowe dotyczące dochodów z najmu oraz dzierżawy, które rozwiązują nasi doradcy podatkowi dotyczą zwłaszcza:

  • wyboru optymalnej formy opodatkowania,
  • prawidłowego zakwalifikowania dochodu do określonego źródła przychodu,
  • ustalenia momentu powstania przychodu,
  • opodatkowania umów najmu (dzierżawy) rzeczy objętych wspólnością małżeńską.

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości

Podatek dochodowy od osób fizycznych płaci się w przypadku uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia:

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
  • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podatek od nieruchomości w Łodzi

Po zakończeniu roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, w terminie do 30 kwietnia należy złożyć zeznanie roczne (PIT-39), w którym wykazuje się:

  • dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych i należny podatek PIT od dochodu, do którego nie ma zastosowania ulga mieszkaniowa, lub
  • dochody zwolnione z podatku PIT ze względu na ulgę mieszkaniową.

Osobom, które mają problemy z samodzielnym rozliczeniem dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości oferujemy pomoc doradcy podatkowego w zakresie ustalenia wydatków objętych ulgą mieszkaniową oraz sporządzenia zeznania podatkowego PIT-39.

Masz pytanie w sprawie podatków?

Udzielamy porad i opinii z zakresu prawa podatkowego i księgowości. Analizujemy sprawy podatkowe planując i optymalizując podatki Zajmujemy się sprawami trudnymi i beznadziejnymi.

ZOBACZ RÓWNIEŻ
Podatek od spadku

Podatek od spadku

Wskażemy jak opodatkować spadek oraz z jakich ulg i zwolnień możesz skorzystać. Wypełnimy za Ciebie zeznania podatkowe i w razie potrzeby będziemy reprezentować Cię w urzędzie skarbowym.
Księgowość dla lekarzy

Księgowość dla lekarza

Przejmujemy na siebie prowadzenie księgowości w gabinetach lekarskich, przychodniach oraz osób samozatrudnionych jako pielęgniarki, ratownicy medyczni i rehabilitanci.

Planowanie i konsultacje podatkowe

Doradzamy, wydajemy opinie i wyjaśniamy zawiłości prawa podatkowego i księgowości. Wskazujemy optymalne formy opodatkowania dla prowadzonej działalności.